Regulamin Przedszkola Niepublicznego „Bajlandia” w Skoczowie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin Przedszkola Niepublicznego „Bajlandia” o profilu muzyczno – językowym w Skoczowie,  zwany dalej Regulaminem, został wydany w celu uzupełnienia i wykonania postanowień Statutu Przedszkola.
 2. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Przedszkolu.
 3. Do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązani są korzystający z usług Przedszkola, pracownicy i współpracownicy Przedszkola oraz wszystkie osoby przebywające na terenie Przedszkola.

§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

 1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Niepubliczne „Bajlandia”
  o profilu muzyczno – językowym w Skoczowie,
 2. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola,
 3. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola,
 4. pracownikach – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Przedszkolu w ramach stosunku pracy,
 5. współpracownikach – należy przez to rozumieć osoby wykonujące pracę na rzecz Przedszkola poza stosunkiem pracy lub świadczące jakiekolwiek usługi na rzecz Przedszkola.

Rozdział II

Organizacja pracy Przedszkola

§ 3

 1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:50 do 16:50, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i innych dni uznanych za świąteczne.
 2. W czasie wskazanym w ust. 1 Przedszkole świadczy usługi edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze, przy czym zakres korzystania przez dzieci z jego usług, określa się w porozumieniu z rodzicami w umowie o świadczeniu usług.
 3. Wszelkie odstępstwa od ustalonego zakresu i czasu świadczenia usług wobec dziecka powinny być uprzednio uzgodnione z dyrektorem lub upoważnionym pracownikiem Przedszkola.

§ 4

 1. Rodzice zobowiązani są przestrzegać ustalonego zakresu i czasu świadczonych przez Przedszkole na rzecz ich dzieci usług.
 2. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godz. 8:00.  
 3. Do Przedszkola dzieci przyprowadzane są przez rodziców lub inne osoby, które są w stanie zapewnić im bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola.
 4. Dziecko po przyjściu do Przedszkola zobowiązane jest skorzystać z szatni. Gotowe do zajęć dziecko rodzic wprowadza do sali przedszkolnej i przekazuje pod opiekę nauczycielowi.
 5. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.
 6. Dzieci są odbierane z Przedszkola przez rodziców lub przez upoważnione przez nich na piśmie osoby pełnoletnie. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim, poza upoważnionym przez rodziców rodzeństwem, pod warunkiem ukończenia przez niego 16 – go roku życia.
 7. Pracownicy Przedszkola uprawnieni są do weryfikacji upoważnienia i sprawdzenia tożsamości osoby zgłaszającej się po odbiór dziecka, dlatego powinna mieć przy sobie dowód osobisty. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców
  i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 8. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w formularzu „Upoważnienia”, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców bezpośrednio nauczycielowi w formie  pisemnej (upoważnienie jednorazowe z datą). Nie wydaje się dziecka na prośbę zgłaszaną telefonicznie.
 9. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za dziecko odebrane przez osobę niepełnoletnią  upoważnioną do odbierania dziecka z Przedszkola.
 10. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone orzeczeniem sądowym. Nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem.
 11. O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.
 12. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko są zobowiązane do osobistego poinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka.
 13. Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw.
 14. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 16.50 (godzina 16:50 oznacza porę zamknięcia przedszkola).
 15. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka.
 16. W przypadku odebrania dziecka po godzinie 16.50, nauczyciel ma obowiązek poinformować rodzica o dodatkowej opłacie za przedłużony pobyt dziecka; rodzic wypełnia i podpisuje „Oświadczenie o odebraniu dziecka po godzinach pracy przedszkola” – dodatkowa opłata  zostanie doliczona do czesnego.
 17. W przypadku, gdy zachowanie osoby zgłaszającej się po odbiór dziecka wskazuje, że np. pozostaje w stanie nietrzeźwości lub zachowuje się agresywnie, nie daje ona gwarancji bezpieczeństwa dziecku w drodze do domu, dyrektor lub upoważniony pracownik Przedszkola ma prawo odmówić oddania dziecka pod opiekę takiej osobie. O odmowie zawiadamia rodziców dziecka. Jeśli odmowa dotyczy rodzica dziecka, zawiadamia się drugiego z rodziców lub osobę upoważnioną; gdy nie jest to możliwe – policję.
 18. Po zdarzeniu dyrektor Przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszych procedurach.
 19. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica w stanie nietrzeźwym powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie terenowy ośrodek pomocy społecznej.
 20. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci.
 21. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni rodzice oraz nauczyciel.
 22. Rodzice są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów.
 23. Rodzice są zobowiązani nie dopuszczać dziecka do aparatu kodującego, zamieszczonego przy drzwiach przedszkolnych ani rozpowszechniać niepowołanym osobom numeru dostępu. O zmianie kodu dostępu rodzice będą informowani.

§ 5

 1. Do Przedszkola uczęszczać może jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, urazów, niewymagające opieki medycznej.
 2. Wszelkie dolegliwości, choroby zakaźne i pasożytnicze, urazy dziecka, rodzice są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
 3. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe. Dziecko, u którego występują ewidentne objawy chorobowe:
 4. Podwyższona temperatura
 5. Kaszel
 6. Przewlekły katar, ropny katar
 7. Bóle brzucha
 8. Biegunka
 9. Wymioty
 10. Zakaźne choroby także skórne
 11. Utrata przytomności
 12. Krwotoki
 13. Złe samopoczucie, płaczliwość
 14. Wypadki i różnego rodzaju uszkodzenia
 15. Inne

nie będzie przyjęte do przedszkola ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych dzieci.

 • Jeśli dziecko w czasie pobytu w przedszkolu wykazuje objawy chorobowe wymienione
  w pkt. 3, nauczyciel ma obowiązek powiadomić telefonicznie rodziców o stanie dziecka
  i konieczności odebrania go z przedszkola w ciągu godziny.
 • W przedszkolu nie podaje się leków i witamin na prośbę rodziców.
 • W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie dyrektora Przedszkola.
 • W szczególnych sytuacjach lub po przebytej chorobie zakaźnej nauczyciel ma prawo zażądać zaświadczenia lekarskiego że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.
 • Rodzice mają obowiązek wpisania do karty dziecka i powiadomienia nauczyciela o różnego rodzaju przewlekłych chorobach występujących u dziecka, także zaistniałych podczas roku szkolnego, gdyż utajnienie choroby uniemożliwia nauczycielowi zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa.
 • W razie wypadku, nauczyciel w ramach obowiązków i kompetencji zdobytych na kursie pierwszej pomocy ma obowiązek udzielenia doraźnej pomocy dziecku, (np. opatrzenie rany, odpowiednie ułożenie dziecka w zależności od objawów chorobowych) i poinformowaniu rodziców o zaistniałej sytuacji.
 • W razie wystąpienia objawów wskazujących na możliwość zagrożenia życia dziecka, przedszkole niezwłocznie powiadamia rodziców i Pogotowie Ratunkowe.

§ 6

 1. Dziecko przyprowadzane do Przedszkola powinno mieć odzież zapewniającą komfort podczas uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Przedszkolu oraz odpowiednią do panujących warunków atmosferycznych.
 2. Rodzice zaopatrują dziecko w rzeczy niezbędne podczas pobytu dziecka w placówce:
 • Ubranie i bielizna na zmianę
 • Podpisane obuwie zmienne
 • Podpisany ręcznik
 • Podpisany kubek, szczotka i pasta do zębów
 • Opakowanie chusteczek higienicznych 1x na 2 miesiące lub częściej w zależności od potrzeb
 • Dzieci młodsze, jeśli nastała konieczność, podpisany pampers
 • W okresie letnim czapka przeciwsłoneczna
 • W okresie zimowym czapka, szalik, rękawiczki
 • Oprócz sytuacji uzgodnionych z nauczycielami grupy zabrania się przynoszenia do Przedszkola przez dzieci własnych zabawek.
 • Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci do Przedszkola, np. okulary, biżuteria, zabawki.

§ 7

 1. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci.
 2. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci.
 3. Warunki odpłatności za żywienie określa umowa zawarta z rodzicami dziecka.
 4. W Przedszkolu obowiązują stałe pory posiłków znane rodzicom (wg harmonogramu dnia dla każdej grupy). Dzieci przyprowadzane po porze posiłku, nie zgłoszone telefonicznie, powinny być nakarmione w domu, gdyż nauczyciel nie jest w stanie przewidzieć konieczności zabezpieczenia posiłków dla nich.
  1. W sytuacji, gdy rodzice uprzedzą nauczyciela o spóźnieniu dziecka przed godz. 8:00 lub w dniu uprzednim (szczepienie, wizyta u lekarza), ma on obowiązek zabezpieczenia posiłków dla dziecka w danym dniu.
  1. Dziecko korzysta z posiłków, których pory przypadają w ustalonym dla danego dziecka czasie pobytu.
  1. Rodzice zobowiązani są poinformować o szczególnych wskazaniach dietetycznych dziecka w szczególności w związku z uczuleniem, innymi uwarunkowaniami medycznymi lub względami religijnymi w porozumieniu z dyrektorem, na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
  1. Spożywanie przez dziecko posiłków i napojów innych niż dostarczone przez Przedszkole jest zabronione. Wyjątek stanowią sytuacje uzgodnione z dyrektorem lub upoważnionym pracownikiem oraz uroczystości przedszkolne, na które rodzice przynoszą własne wypieki, słodycze.

Rozdział III

Bezpieczeństwo i higiena pracy Przedszkola

§ 8

 1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza należącymi do niego obiektami.
 2. Pracownicy i współpracownicy zobowiązani są współdziałać z dyrektorem w wykonywaniu przez niego zadań, o których mowa w ust. 1. Szczegółowe zadania w tym zakresie określają: Statut Przedszkola, inne akty wewnętrzne oraz polecenia wydawane przez dyrektora.

§ 9

 1. Nie rzadziej niż raz w roku dokonuje się kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów, w których Przedszkole świadczy usługi, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.
 2. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział.

§ 10

 1. Na terenie Przedszkola zapewnia się w szczególności:
 2. właściwe oświetlenie,
 3. równą nawierzchnię dróg, przejść i placu zabaw,
 4. instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej.
  1. Pomieszczenia wykorzystywane do prowadzenia zajęć spełniają określone przepisami prawa standardy.
  1. W pomieszczeniach Przedszkola zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C.
  1. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, albo stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć, niezwłocznie się je przerywa i jeśli to możliwe usuwa z sali uszkodzone wyposażenie lub wyprowadza  dzieci z zagrożonych miejsc.
  1. Sprzęty, z których korzystają dzieci, a także wszelkie elementy wyposażenia dostosowane są do wymagań ergonomii. Sprzęt i wyposażenie ma odpowiednie atesty lub certyfikaty. Zabrania się używania niesprawnych sprzętów i elementów wyposażenia.

§ 11

 1. Wszelkie zajęcia z dziećmi odbywają się pod nadzorem nauczyciela lub upoważnionego opiekuna.
 2. Przerwy w zajęciach dzieci spędzają pod nadzorem nauczyciela lub upoważnionego opiekuna.

3.  Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci uczestniczą w zajęciach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.

Rozdział IV

Organizacja wycieczek

§ 12

 1. Przedszkole może organizować wycieczki.
 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników wycieczki spoczywa na kierowniku oraz opiekunach, w tym także na rodzicach uczestniczących w wycieczce w tej roli.
 3. W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wycieczki i warunkami ich przestrzegania.
 4. Długość trasy i tempo wycieczki należy dostosować do możliwości uczestników przy zachowaniu zasady, że wyznacznikiem jest wydolność najsłabszego uczestnika.
 5. Zabronione jest prowadzenie wycieczek podczas burzy, śnieżycy oraz gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych wycieczka zostaje odwołana.
 6. Rodzice zobowiązani są zgłosić wszelkie potrzeby i przeciwwskazania dotyczące ich dzieci, a związane z planowanym przebiegiem wycieczki.
 7. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi oraz nadzór nad przestrzeganiem przez dzieci regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
 8. Opiekun współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
 9. Opiekun zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 10. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny oraz wykonywać polecenia kierownika i opiekunów, jak również reagować na umówione sygnały.
 11. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są stosować się do zasad porządkowych ustalonych dla miejsca, w którym odbywa się wycieczka, w tym także dla środków komunikacji, z których korzystają w celu dojazdu.

12.  Dzieci zobowiązane są sygnalizować opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 13

 1. Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą nr 1/2016  Rady Pedagogicznej Przedszkola Niepublicznego „Bajlandia” w Skoczowie w dniu 30.08.2016 r. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w trybie, w jakim został przyjęty.
  1. Regulamin podlega wywieszeniu w widocznym miejscu w Przedszkolu.
  1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r.
gorki